• Slide 1

  Doradztwo w zakresie zatrudniania cudzoziemców

  i delegowanie pracowników za granicę

  więcej...
 • Slide 2

  Szkolenia w zakresie zatrudniania cudzoziemców

  i delegowanie pracowników za granicę

  więcej...
 • Slide 3

  Przygotowanie dokumentów

  wymaganych przy legalizacji pracy cudzoziemców

  więcej...

O FIRMIE

Pytlarz Konsulting świadczy usługi w zakresie doradztwa, audytów oraz szkoleń dla podmiotów działających na terytorium Polski jak również podmiotów zagranicznych delegujących pracowników do Polski.

Długoletnia praktyka i specjalizacja Naszego zespołu zapewnia najwyższy poziom świadczonych usług. Posiadamy wieloletnie praktyczne doświadczenie związane z nadzorem i kontrolą nad legalnym zatrudnieniem i delegowanie cudzoziemców do Polski, prawymi i technicznymi aspektami pracy. Członkowie Naszego zespołu to wykładowy akademiccy, Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu oraz innych szanowanych instytucji szkoleniowych.

Pytlarz Konsulting na co dzień współpracuje z organizacjami oraz kancelariami prawnymi i podatkowymi na terytorium całego kraju.

Cezary Pytlarz

ZESPÓŁ

Cezary Pytlarz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji. Przez 15 lat pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, przez ponad 11 lat w Państwowej Inspekcji Pracy odpowiedzialny za planowanie i rozliczanie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu bhp, prawa pracy i legalności zatrudnienia cudzoziemców. Przez 15 miesięcy kierował sekcją kontroli legalności zatrudnienia. W ramach pracy w Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadził ponad 200 szkoleń m.in. dla pracowników PIP, funkcjonariuszy Straży Granicznej, pracowników urzędów wojewódzkich, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powiatowych urzędów pracy, organizacji związkowych). Uczestnik i wykładowca wielu szkoleń, warsztatów, konferencji, w tym międzynarodowych dotyczących legalności zatrudnienia cudzoziemców.

Na podstawie programów autorskich przeprowadził dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menagerów ponad 300 szkoleń z zakresu prawa prac i zatrudnienia cudzoziemców, a w oparciu o indywidualne programy dostosowane do konkretnego Klienta przeprowadził ponad 200 szkoleń i warsztatów zamkniętych, w czasie których skutecznie zrealizował zadanie polegające na zrozumieniu zagadnień prawa pracy oraz całej procedury zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Prowadził szkolenia m.in. dla: Deloitte Polska Sp. z o.o., Shell Polska Sp. z o.o., Fujitsu Global Delivery Center Poland, Sabre Polska Sp. z o.o., M-Bank S.A., Mostostal Zabrze Sp. z o.o., Faurecia Automotive Polska S.A., Boryszew S.A. Oddział Maflow w Tychach, Virtu Holding Sp. z o.o., Costa Coffee Polska S.A., Electropoli Poland Sp. z o.o., ZF TRW Steering Systems Poland sp. z o.o., Pro Relocation Sp. z o.o., Politechnika Wrocławska, Poczta Polska S.A., Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Główny Instytut Górnictwa dla Polskiej Grupy Górniczej, Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz podmiotów z branży górniczej.

Autor wielu opracowań i publikacji z zakresu prawa pracy i legalności zatrudnienia cudzoziemców publikowanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, Inspektor Pracy. Wykładowca - z zakresu zatrudniania cudzoziemców - w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców oraz wynagrodzeń nauczycieli wpisany na listę biegłych Sadu Okręgowego w Katowicach. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Katowicach Przemysł - Górnictwo.

Obecnie korzystając z długoletniej praktyki prowadzi działalność gospodarczą, w trakcie której prowadzi szkolenia oraz audyty przedsiębiorców, zapewnienia profesjonalną i kompleksową obsługę z zakresu zatrudniania i delegowania cudzoziemców. Chcąc wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu Klientów, a także potrzebom rynku skutecznie przeprowadził ponad tysiąc postępowań dotyczących legalizacji pobytu, pracy oraz delegowania cudzoziemców - członków zarządu i innych specjalistów - na terytorium RP. Pomagał wielu podmiotom działającym na polskim rynku pracy przejść długotrwałą oraz czasochłonną procedurę zatrudnienia lub delegowania cudzoziemców. Skutecznie przeprowadził ponad 200 audytów mających na celu zabezpieczenie podmiotów zatrudniających cudzoziemców oraz podmiotów korzystających z pracy tymczasowej lub outsourcingu pracowniczego, przed naruszeniem obowiązujących przepisów.

Współpracuje z kancelariami prawnymi oraz podatkowymi w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu oraz na terenie woj. śląskiego.

Mariusz Artur Nowak

Ekspert prawa pracy i ochrony danych osobowych. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1996 r. ukończył Aplikację Inspektorską w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu składając egzamin państwowy przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Głównego Inspektora Pracy. W latach 1999-2000 odbył Studia Podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Instytucie Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1994-2020 zatrudniony w Państwowej Inspekcji Pracy, od 2003 r. na stanowisku nadinspektora pracy. W okresie zatrudnienia w PIP, przez 12 lat kierował Sekcją Nadzoru i Kontroli w Oddziale w Bielsku Białej OIP w Katowicach. W toku zatrudnienia wchodził w skład zespołu opiniodawczo-doradczego Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach. Zasiadał w kapitule corocznego konkursu Głównego Inspektora Pracy „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”, prowadząc kontrole audytowe w zakresie prawnej ochrony pracy grupy największych pracodawców, biorących udział w konkursie, w tym laureatów konkursu. W okresie zatrudnienia w Państwowej Inspekcji Pracy nadzorował realizację kontroli tematycznych – przeprowadzanych przez ogół zatrudnianych inspektorów – z zakresu czasu pracy, w tym czasu pracy w sektorze bankowym oraz outsourcingu pracowniczego. W tym zakresie współpracował z Głównym Inspektoratem Pracy, przygotowując coroczne sprawozdania z kontroli tematycznych, dotyczących przestrzegania przepisów o czasie pracy oraz outsourcingu pracowniczego. Ponadto, przewodniczył zespołowi tematycznemu czasu pracy i wynagrodzeń, działającemu w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach. Samodzielnie przeprowadził m.in. kilkaset specjalistycznych kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy, w tym także o czasie pracy w podmiotach leczniczych. Od 1997 r. prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy, dla zróżnicowanej grupy odbiorców – od kadry menedżerskiej i kierowniczej do pracowników służby bhp. W ramach szkoleń zamkniętych, szkolił zarówno podmioty publiczne takie jak, m.in. ZUS, Prokuratura, Urzędy Wojewódzkie, jak i duże podmioty prywatne, jak, m.in. Cooper Standard Automotive, Żywiec Zdrój S.A. czy PZU, a także ogólnopolskie organizacje związkowe. Prowadził zajęcia z zakresu prawnej ochrony pracy w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Prof. Jana Rosnera we Wrocławiu. Kompetencje w zakresie dydaktyki prawa pracy rozwinął również podczas wieloletniego prowadzenia wykładów dla słuchaczy studiów podyplomowych w Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku-Białej z zakresu prawa pracy, zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania bezpieczeństwem pracy. Jako wykładowca akademicki współpracował z Wyższą Szkołą Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.

Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Katowicach Przemysł - Górnictwo.

Specjalizuje się w problematyce prawa pracy, w tym czasu pracy w podmiotach leczniczych, problematyce tworzenia i kształtowania wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, dokumentacji pracowniczej oraz ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, a także prawnych uwarunkowań działania związków zawodowych i relacji pracodawców z organami związkowymi oraz praktycznych i prawnych aspektów postępowania kontrolnego i administracyjnego organów Państwowej Inspekcji Pracy. W tym zakresie doradzał i szkolił pracodawców. Na zlecenie pracodawców prowadzi wewnętrzne audyty w zakresie przestrzegania prawa pracy i optymalizacji rozwiązań prawno - organizacyjnych.

Andrzej Herko

Absolwent Wydziału Techniki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przez 36 lat pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, przez kilkanaście lat kierował pracami Sekcji Terenowej, Sekcji Budownictwa oraz Sekcji Nadzoru Rynku. Przeprowadził kilka tysięcy kontroli PIP z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy oraz prawa pracy. Wieloletni wykładowca Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Profesora Jana Rosnera we Wrocławiu, w czasie których realizował autorskie szkolenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie, wymagań zasadniczych i minimalnych dla maszyn, wymagań dla środków ochrony indywidualnych.

Wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

Posiada poświadczenie bezpieczeństwa nr T0374010T (dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą Tajne/Poufne/Zastrzeżone/)

Honorowy członek Śląskiej Izby Budownictwa oraz członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Katowicach Przemysł - Górnictwo.

Obecne korzystając z wieloletniego doświadczenia jako specjalistka ds. bhp prowadzi doradztwo w zakresie kontroli technicznego bezpieczeństwa pracy. Opracował setki dokumentacji powypadkowych i innych dokumentów związanych z wypadkami przy pracy. Przygotowuje stanowiska w czasie postępowań sądowych w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy. Jako jeden z niewielu specjalistów w Polsce prowadzi postępowania dotyczące spełnienia wymagań zasadniczych i minimalnych dla maszyn. Skutecznie realizuje postępowanie dotyczące odstępstw od obowiązujących przepisów oraz odwołań i wzruszenia decyzji nakazowych wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy.

USŁUGI

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE:

 • ocena stanu faktycznego pod kątem możliwości zatrudnienia;
 • wyjaśnienie wymaganych przepisów prawnych;
 • wskazanie właściwej procedury związanej z procesem legalizacji pobytu i pracy;
 • wskazanie dokumentów niezbędnych do legalnego zatrudnienia;
 • określenie wyboru przyjętego kierunku/procesu zatrudnienia;
 • doradztwo w zakresie praw i obowiązków przedsiębiorcy w procesie zatrudnienia cudzoziemców;
 • doradztwo w zakresie odrębności w zakresie praw i obowiązków cudzoziemców
  w obszarze prawa pracy;
 • weryfikacja dokumentów pobytowych, zezwoleń lub oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy;
 • pomoc w zakresie dochowania warunków uzyskanych zezwoleń na pobyt i pracę;
 • omówienie zagrożeń wynikających z nieprawidłowego postepowania;
 • kształtowanie polityki kadrowej w oparciu o pracę wykonywaną przez cudzoziemców - praca cudzoziemców poza zakładem pracy: praca tymczasowa / usługa outsourcingu / „przejście” cudzoziemców po zakończeniu pracy tymczasowej lub usłudze outsourcingu.

 

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZY LEGALIZACJI PRACY CUDZOZIEMCÓW NIEZBĘDNYCH DO ZŁOŻENIA WE WŁAŚCIWYM URZĘDZIE:

 • przygotowanie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi (wraz z kompletowaniem niezbędnych załączników i niezbędnych dokumentów);
 • przygotowanie wniosków zezwolenia/przedłużenia zezwolenia pracę cudzoziemca w Polsce (wraz z kompletowaniem niezbędnych załączników i niezbędnych dokumentów oraz informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy, tzw. test rynku);
 • przygotowanie zezwolenia na pobyt i pracę cudzoziemca w Polsce (wraz z kompletowaniem niezbędnych załączników i niezbędnych dokumentów oraz informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy, tzw. test rynku).

 

DELEGOWANIE DO PRACY W POLSCE PRZEZ PRACODAWCĘ ZAGRANICZNEGO:

 • krótko i długoterminowe delegowanie cudzoziemców (m.in. członków zarządu, specjalistów):
 • ocena stanu faktycznego pod kątem możliwości delegowania;
 • wyjaśnienie wymaganych przepisów prawnych;
 • wyjaśnienie procedury delegowania cudzoziemców na terytorium RP;
 • wskazanie właściwej procedury związanej z procesem legalizacji pobytu i pracy;
 • wskazanie dokumentów niezbędnych do prawidłowego delegowania cudzoziemców;
 • wyjaśnienie zagrożeń wynikających z nieprawidłowego postepowania.

 

PRAWO PRACY

 • opracowywanie projektów regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania, regulaminów Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych;
 • konsultacja procesu zawierania i rozwiązywania wszelkich umów;
 • weryfikacja dokumentacji z zakresu szeroko pojętej polityki zatrudniania;
 • opracowywanie projektów rozwiązań w zakresie stosowania systemów
  i rozkładów czasu pracy;
 • koordynacja współpracy z organizacjami związkowymi, społeczną inspekcją pracy oraz radami pracowników;
 • opracowanie procedur przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji;
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy.

 

DORADZTWO W ZAKRESIE TECHNICZNEGO BEZPIECZEŃSTWA PRACY (Z UWZGLĘDNIENIEM WYMAGAŃ DLA PRACODAWCÓW WYNIKAJĄCYCH Z ZAPOBIEGANIA, PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA COVID-19)

 • opracowanie oceny ryzyka zawodowego dla pracodawców, z uwzględnieniem warunków pracy występujących na ocenianym stanowisku;
 • sporządzanie instrukcji BHP dla stanowisk pracy, procesów pracy, bądź stosowania poszczególnych maszyn i urządzeń;
 • przygotowanie instrukcji bezpiecznego wykonania robót – IBWR;
 • opracowanie dokumentacji powypadkowych i innych dokumentów związanych
  z wypadkami przy pracy;
 • analizy stanu BHP - obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy krajowe na pracodawcę i służbę BHP;
 • ocena spełnienia wymagań zasadniczych w oparciu o dyrektywy nowego podejścia dla maszyn i urządzeń nowo produkowanych wprowadzonych do obrotu na rynek krajowy lub użytku;
 • usługi w zakresie maszyn używanych pod kątem spełnienia wymagań minimalnych;

 

USŁUGI ZEWNĘTRZNEGO WSPARCIA - PRACA TYMCZASOWA / OUTSOURCINGU

Współpracujemy z doświadczonymi na polskim rynku agencjami zatrudnienia oraz podmiotami świadczącymi usługi outsourcingu pracowniczego, które prowadzą usługę dla firm, polegającą na pomocy pracodawcom uzupełniać niedobory kadrowe:

 • firmy oferujące profesjonalne, stałe, kompleksowe usługi w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim, na warunkach ustalonych z pracodawcą;
 • posiadające ponad 7 - letnie doświadczenie na rynku;
 • pracownicy z Europy, Azji;
 • odbiorcami usług są między innymi firmy i przedsiębiorstwa z branży logistycznej, produkcyjnej, meblarskiej, automotive jak również specjaliści, np. spawacze, ślusarze, operatorzy CNC;
 • firmy posiadające własne oddziały między innymi na Ukrainie oraz agencje pośrednictwa pracy posiadające akredytacje w Azji.

SZKOLENIA

Szkolenia w zakresie zatrudniania cudzoziemców i delegowania do Polski, prawa pracy oraz technicznego bezpieczeństwa pracy

PRACA BEZ ZEZWOLENIA

Obywatele UE, EOG, Szwajcarii, małżonkowie, studenci, naukowcy i inne.

LEGALNY POBYT

Ruch bezwizowy, wizy, pobyt stały, rezydent długoterminowy, pobyt czasowy i inne.

LEGALNA PRACA

Oświadczenie, zezwolenie na pracę, zezwolenie na pobyt i pracę i inne.

DELEGOWANIE

Delegowanie do oddziału, usługa eksportowa, zezwolenia wewnątrzkorporacyjne, mobilność krótko i długoterminowa i inne.

PRAWO PRACY

Dokumentacja pracownicza, akty wewnątrzzakładowe, czas pracy, wynagrodzenia, mobbing i inne.

TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Ocena ryzyka zawodowego, instrukcje bhp, wypadki przy pracy, minimalne wymagania dla maszyn i inne.

Każde szkolenie dostosowane jest do indywidualnych do potrzeb Zleceniodawcy.

W ramach kompleksowej obsługi dotyczącej zatrudniania, delegowania cudzoziemców do Polski, prawa pracy i bhp świadczone są także usługi polegające na audytach uwzględniających specyfikę konkretnego podmiotu gospodarczego. W trakcie audytów przekazywane są praktyczne informacje dotyczące stosowania przepisów, umożliwiające racjonalne stosowanie procedur zatrudniania cudzoziemców, które pozwalają na oszczędność zarówno czasu jak i finansów podmiotów gospodarczych.

DORADZTWO

Doradztwo w zakresie zatrudniania cudzoziemców i delegowanie pracowników za granicę, prawa pracy i technicznego bezpieczeństwa pracy

W obecnych realiach już trudno sobie wyobrazić rynek pracy bez pracowników z zagranicy, a proces legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców jest skomplikowany i długotrwały. Do tego ciągła migracja i swoboda zmiany pracy przez cudzoziemców doprowadziła przedsiębiorców do „zabiegania” o fachowca z zagranicy. Podmioty zatrudniające cudzoziemców muszą pamiętać o tym, że proces ten jest bardziej skomplikowany niż zatrudnienie obywatela RP. Częste zmiany i nowelizacje przepisów nie ułatwiają i tak złożonej procedury zatrudnienia obcokrajowca.

Zatrudniania pracowników i świadczenie pracy przez zleceniobiorców to ważny i skomplikowany proces. Zmiany przepisów prawa pracy skutkuje potrzebą podwyższania kwalifikacji osób odpowiedzialnych w zakładzie pracy za politykę kadrową.

Każdy właściciel firmy musi zapewnić swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy bez względu na to, ilu ich zatrudnia. Pracodawcę obowiązują szczegółowe wymogi dotyczące technicznego bezpieczeństwa pracy ujęte w licznych przepisach i zasadach.

Usługa może polegać m.in. na:

 • ustaleniu właściwej procedury legalizacji pobytu cudzoziemców;
 • doradztwie w uzyskaniu dokumentu uprawniającego do pracę cudzoziemca, m.in.: oświadczenia o powierzeniu pracy, zezwolenia na pracę, zezwolenia na pobyt stały, pobyt czasowy i pracę;
 • opracowaniu schematu prowadzenia dokumentacji związanej z zatrudnieniem cudzoziemców;
 • przygotowania pracodawcy do spełnienia wszystkich wymagań dotyczących zatrudnienia pracownika oraz zleceniobiorcy (z uwzględnieniem wymagań dla pracodawców wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania covid-19);
 • przygotowania pracodawcy do spełnienia wszystkich wymagań z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy (z uwzględnieniem wymagań dla pracodawców wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania covid-19).

RODO

Zapewniamy zgodność z przepisami ochrony danych osobowych.
Ochrona danych osobowych w PYTLARZ KONSULTING CEZARY PYTLARZ z siedzibą w Tychach

KLAUZULA INFORMACYJNA

w związku z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”), a w szczególności art. 13 RODO określającego obowiązek informacyjny Administratora danych, niniejszym informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PYTLARZ KONSULTING CEZARY PYTLARZ z siedzibą w Tychach, ul. Marszałka Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, jednak w sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możecie się Państwo skontaktować z Panem Cezarym Pytlarzem: e-mail: biuro@pytlarzkonsulting.pl, telefon 696 074231
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • przeprowadzenia przez Administratora czynności, o które Pani/Pan wnioskuje (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  • zawarcia z Administratorem Umowy lub podjęcia działań zmierzających do zawarcia Umowy z Administratorem oraz późniejszej realizacji takiej Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  • zawarcia z  Administratorem Umowy  lub  podjęcia na żądanie podmiotu, którego Pani/Pan reprezentuje działań zmierzających do zawarcia Umowy z Administratorem oraz późniejszej realizacji takiej Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  • w ramach realizacji  prawnie  uzasadnionego  interesu  Administratora,  na przykład:  (1) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, (2) w ramach wewnętrznych celów administracyjnych,  w tym analizy, statystyki i raportowania wewnętrznego Administratora, (3) w celach archiwalnych i dowodowych, (4) w celu analitycznego  doboru usług  do potrzeb klientów Administratora, optymalizacji produktów oraz procesów, a także w celu badania satysfakcji klientów, (5) w celu oferowania Pani / Panu  przez  Administratora  w  drodze  marketingu  bezpośredniego  oraz  promocji  produktów  i  usług  realizowanych  przez  Administratora,  a  podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przewidujących odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą, a podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. b) RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:
  • organom uprawnionym  do  żądania  dostępu  do  przetwarzanych  przez  Administratora  danych  osobowych  oraz  podmiotom  uprawnionym  do  otrzymywania  danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności sądy, komornicy, Policja;
  • podmiotom przetwarzającym  dane  osobowe  na  zlecenie  Administratora,    firmom  informatycznym,  windykacyjnym,  a także  agencjom marketingowym oraz innym podmiotom na podstawie podpisanych z nimi przez Administratora umów powierzenia;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  • w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana lub przez podmiot, który Pani/Pan reprezentuje umowy z Administratorem, przez okres jej obowiązywania, a po tym czasie przez okres konieczny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Administratora wynikających z Umowy;
  • w zakresie realizacji czynności, dla których podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, do momentu odwołania takiej zgody;
  • w zakresie  wypełniania  obowiązków  prawnych  ciążących  na  Administratorze  w  związku  z  realizacją  zawartych umów, przez okres zobowiązujący Administratora do wypełnienia tych obowiązków;
  • w zakresie  istnienia  prawnie  uzasadnionego  interesu  Administratora,  przez  okres,  w  którym Administrator będzie w stanie udokumentować istnienia takiego interesu, stanowiącego  podstawę  przetwarzania danych  lub  do  czasu wniesienia przez Panią/Pana uzasadnionego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać nadrzędny charakter swojego interesu prawnego wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą;
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, przy czym w razie wniesienia sprzeciwu, Administrator przestanie przetwarzać moje dane w ww. celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub gdy Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadkach, kiedy przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do moich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
 8. Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowani, ani nie prowadzi profilowania; Administrator nie przekazuje danych do państw trzecich, nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowani, ani nie prowadzi profilowania;

KONTAKT

+ 48 696 074 231

biuro@pytlarzkonsulting.pl

http://www.pytlarzkonsulting.pl

43-100 Tychy, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12

WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH PODANYCH W FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM PRZEZ "PYTLARZ KONSULTING CEZARY PYTLARZ, 43-100 TYCHY, POWSTAŃCÓW 39/1, NIP 6462178942, REGON 381533764 JAKO ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH W CELU OBSŁUGI WW. ZAPYTANIA. OŚWIADCZAM JEDNOCZEŚNIE, ŻE ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ Z POUCZENIEM ZAWARTYM W DOKUMENCIE INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH